ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η παρούσα πρόταση την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικής υγείας για ασθενείς με τη Νόσο του Πάρκινσον, η οποία θα βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα (HL7, IHE προφίλ, ITU (H.800-H.899), XML, πλατφόρμα FIWARE) προς τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες ασθένειες προκειμένου να παρασχεθεί νέα και πιο αποτελεσματική φροντίδα στους ευρωπαίους πολίτες. Με μια τέτοια ολιστική λύση, τα εξειδικευμένα κέντρα φροντίδας θα αποσυμφορηθούν και το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης θα μειωθεί, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η λύση μας είναι σύμφωνη με προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Έρευνα συγκριτικής αποτελεσματικότητας: Η πλατφόρμα μας θα παράγει νέα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα ή τη συγκριτική αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών για τους ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον, με τη χρήση ποικίλων πηγών δεδομένων και θα διαδώσει τα αποτελέσματα σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα από κλινικούς ιατρούς, ασθενείς και οργανώσεις υγείας.
  • Προηγμένες τεχνολογίες: εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών αιχμής στην κατασκευή συσκευών και πλατφορμών
  • Αυτοματισμοί υγείας: Η λύση μας θα αποτελέσει τυπικό παράδειγμα αυτοματισμών στην υγεία λόγω της χρήσης συσκευής για μακρινή παρακολούθηση και λόγω της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους ιατρούς και τους ασθενείς
  • Ενδυνάμωση των ασθενών: Η παρουσίαση στον ασθενή των αποτελεσμάτων συνδυαστικής ανάλυσης των δεδομένων βάδισης μαζί με άλλα κλινικά δεδομένα, θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ασθενών και των φροντιστών στην αξιολόγηση των διαφόρων θεραπειών
  • Big Data: Η πλατφόρμα μας θα επιδιώξει να λειτουργήσει ως Κοινή Πλατφόρμα Δεδομένων (CDP), στην οποία θα καταγράφονται, θα συλλέγονται και θα αναλύονται big data από μεγάλο αριθμό ασθενών με τη νόσο του Πάρκινσον, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους αλγορίθμους με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Συνολικά, πιστεύουμε ότι η καινοτόμος λύση μας θα θέσει νέες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη πλατφορμών παρακολούθησης για χρόνιες ασθένειες.

Όσον αφορά άλλες παρόμοιες συσκευές υπάρχουν σήμερα τρία διαθέσιμα εμπορικά προϊόντα παγκοσμίως (GaitAid, PDGlasses, LaserCane). Ωστόσο, καμία από αυτές τις συσκευές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το μείζον ζήτημα της διακριτικότητας της συσκευής και για το λόγο αυτό δεν έχουν γνωρίσει ευρεία διάδοση. Εκτός από τα προαναφερθέντα προϊόντα, άλλες συσκευές (π.χ. βηματόμετρα, δραστηριότητες ανάλυσης s/w) δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την ακρίβεια της μέτρησης και την εξειδικευμένη ανάλυση των δεδομένων. Έτσι, οι πιθανοί τελικοί χρήστες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κάποια άλυτα θέματα που περιλαμβάνουν:

  • Την έλλειψη αξιόπιστων -και επιστημονικά σχεδιασμένων συσκευών, που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου του Πάρκινσον.
  • Την έλλειψη ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου εργαλείου ή υπηρεσίας σχετικής με την παρακολούθηση ή πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου και των συνέπειών της
  • Η περιορισμένη πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της νόσου του Πάρκινσον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.